Protokoll fra instituttstyremøte 28. oktober 2013

Til stede:

Instituttleder: Kristian Emil Kristoffersen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Sten-Olof Ullström

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Piotr Garbacz

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representant for studentene: Jana Aleksic (vara for Stian Seland)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Fra instituttledelsen: Per Thomas Andersen, forskningsleder (til kl.14.15, Andreas Sveen, undervisningsleder

Observatør: Karine Stjernholm (fra kl. 14.00)

Ikke møtt: Én representant for studentene

Til behandling i åpent møte

 

Sak 1/4/2013   Vedtakssak: Godkjenning av innkalling og saksliste

                         Innkalling og saksliste ble godkjent.

 

Sak 2/4/2013   Vedtakssak: Godkjenning av referat fra instituttstyremøte 3/2013     

                         Referatet ble godkjent.

 

Sak 3/4/2013   Orienteringssak: Nytt fra undervisningen v/ undervisningsleder

Det er ventet at et endelig vedtak om UiOs implementering av nytt rammeverk for lektorutdanningen vil bli fattet i Styringsgruppa for lektorprogrammet (STYLE) 20. november.
For å stimulere til økt fokus på godt og variert læringsmiljø har instituttleder i tillegg til å investere mer ressurser i Pedagogisk buffé opprettet en læringsmiljøpris som vil deles ut første gang på instituttseminaret i januar.

 

Sak 4/4/2013   Orienteringssak: Nytt fra forskningen v/ forskningsleder

Elisabeth Oxfeldts innspill til tidsbegrenset tematisk satsingsområde, «Scandinavian Narratives of Guilt and Privilege in an Age of Globalization» (SCANGUILT) har blitt vedtatt opprettet fra 2014 av fakultetsstyret. Det er ikke tatt endelig stilling til hvordan satsingen vil bli materialisert.

Fakultetet arbeider med å utvikle en mulig tverrfakultær satsing med foreløpig tittel «Unpacking the Nordic Model», som skal forske på forutsetningene for, framtidsutsiktene til og den globale relevansen av den nordiske modellen. Instituttene ved HF har blitt invitert til å gi en tilbakemelding på relevant kompetanse og studietilbud ved eget institutt.

Instituttet planlegger å sende inn flere søknader om forsker- og postdoktorprosjekter i forbindelse med utlysning av midler fra NFR-programmet «Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL)». Søknadsfrist 27. november.

Instituttet deltar i to pilotprosjekter rettet mot ph.d.-studentene, der utvalgte ph.d.-studenter får tilbud om midtveisevaluering og/eller prøvedisputas.

 

Sak 5/4/2013   Orienteringssak: Nytt fra studentene v/studentrepresentantene

Manglende fremdrift i oppgradering av masterlesesal har skapt frustrasjon blant masterstudentene. Studentene opplever likevel å ha en god dialog med instituttet om å få utbedret mangler.

Studentutvalget har rekruttert 5 nye medlemmer, noe som har satt fart i planleggingen av faglig-sosiale tiltak. For tiden er fokus på å arrangere et arbeidslivskurs, hvor man tar sikte på å invitere tidligere studenter ved ILN for å orientere om yrkesmuligheter etter endt studium, samt planlegging av fagkritisk dag.

 

Sak 6/4/2013   Orienteringssak: Regnskap 2. tertial 2013

                         Vedlegg: Regnskapsrapporter pr. 31.08.13 for ILN, gruppert på art, tiltak og prosjekt, samt ledelsesvurdering.

 

Sak 7/4/2013    Orienteringssak: Etablering av arbeidsgruppe for evaluering av ILNs samlinger

 

Sak 8/4/2013    Diskusjonssak: Stillingsplan for Institutt for lingvistiske og nordiske studier 2014-2017

                          Vedlegg: Notat av 18.10.13, «Instituttstyrets arbeid med stillingsplan for perioden 2014-2017 – premisser, føringer og tentativ tidsplan» fra instituttleder.

Innspill til ILNs stillingsplan fra:

Fagmiljøet i leksikografi
Fagmiljøet i lingvistikk
Fagmiljøet i nordisk litteratur
Fagmiljøet i nordisk litteratur – tilleggsuttalelse om litteraturformidling
Fagmiljøet i nordisk språk
Fagmiljøet i norsk som andrespråk
Fagmiljøet i norrøne og keltiske studier
Fagmiljøet i retorikk og kommunikasjon                          

 

Sak 9/4/2013   Diskusjonssak: Budsjett – 2014 og langtidsbudsjett for ILN

                        Vedlegg: Notat av 18.10.13, «Økonomisk ramme for ILN 2014» fra instituttleder

 

Sak 10/4/2013   Vedtakssak: Kunngjøring av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1352) knyttet til MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

                          Vedlegg: Forslag til utlysningstekst
                          Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til utlysningstekst og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om kunngjøring

 

Sak 11/4/2013   Vedtakssak: Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

                          Vedlegg: Forslag til utlysningstekst
                          Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til utlysningstekst og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om kunngjøring

 

Sak 12/4/2013   Vedtakssak: Kunngjøring av stilling som postdoktor (SKO 1352) knyttet til MultiLing ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier(øremerket flerspråklighet innen utdanning)

                          Vedlegg: Forslag til utlysningstekst
                          Vedtak: Instituttstyret slutter seg til forslaget til utlysningstekst og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om kunngjøring

 

Sak 13/4/2013   Eventuelt

                           Det ble ikke meldt inn noen saker under Eventuelt

 

 

Kristian Kristoffersen                                    
Instituttleder                                                                                 

Jan Halvor Undlien
Administrativ leder

Publisert 14. nov. 2013 10:09 - Sist endret 14. nov. 2013 10:09