English version of this page

EU Kids Online IV

Fra digitale ferdigheter til digital mobbing - EU Kids Online er et internasjonalt forskningsprosjekt som tar for seg forskjeller mellom europeiske land når det gjelder barn og unges bruk av internett og andre nettbaserte medier. I tillegg til å forklare slike forskjeller gir prosjektet konkrete anbefalinger og råd til aktører og myndigheter som jobber med trygg bruk av internett for barn og unge.

Om prosjektet

EU Kids Online undersøker barns bruk av internett og andre nettbaserte medier, hvilke muligheter og hvilken risiko slik bruk gir og hvilken kunnskap og rolle foreldrene har.

Relevante temaer inkluderer tilgang og bruk, rettigheter, digital mobbing, pornografi, dataspill, «grooming», radikalisering, hatefulle ytringer, «pro-anoreksi» og selvskading, foreldremediering, ytringsfrihet, digitale ferdigheter, identitet, mobile medier og overvåkning.

Prosjektets hovedbidrag er en representativ, sammenliknbar undersøkelse fra 25 land basert på intervjuer med 25 000 barn mellom ni og 16 år, samt én av deres foreldre. I inneværende prosjektperiode skal undersøkelsen gjentas, denne gangen utvidet til å inkludere 33 europeiske land.

Det tilknyttede prosjektet Global Kids Online tar for seg de samme problemstillingene i en global kontekst.

Mål

Å øke kunnskapen om europeiske barn og foreldres bruk, erfaring med risiko og trygg bruk av internett og ny nettbasert teknologi, for å kunne informere og støtte en tryggere bruk av internett for barn og unge.

Samarbeid

EU Kids Online er et samarbeidsprosjekt mellom universiteter i 33 europeiske land. I tillegg har prosjektet et internasjonalt rådgivende panel. Se fullstendig liste over samarbeidspartnere og kontaktinformasjon til venstre.

Statsbudsjettet 2017 har bevilget 4 mill. kr til ny EU Kids Online undersøkelse.Tiltaket er en del av regjeringens opptrappingsplan for å redusere vold i nære relasjoner og forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn og for å sikre trygg bruk av internett for barn og unge. Bevilgningen skal sikre norsk deltakelse i gjennomføringen av EU Kids Online´s internasjonale datainnsamling i løpet av 2017.

Formålet med bruken av midlene er å sørge for mer kunnskap om barns bruk, risiko og erfaringer med internett. Tiltaket gir mulighet til å undersøke norske barns erfaringer og bruk i et stort datamateriale, basert på 33 europeiske land i tillegg til en rekke land utenfor Europa.Det er særlig viktig å belyse om norske barn fortsatt har høy relativ risikoutsatthet og høyt erfaringsnivå, jf. analysene basert på datamaterialet fra EU Kids Online 2010.

Datainnsamlingen vil bli gjennomført i 2017. For mer informasjon kontakt prosjektleder Elisabeth Staksrud ved institutt for medier og kommunikasjon.

Publisert 7. des. 2015 11:09 - Sist endret 28. jan. 2019 15:34

Kontakt

Førsteamanuensis Elisabeth Staksrud

Postdoktor Tijana Milosevic

For henvendelser om prosjektet: eukidsonline@media.uio.no