English version of this page

SAMMEN om læring

Masterstudenter ved IMK skal engasjeres i egen læring, gjennom aktiv deltakelse i utviklingen av utdanningstilbudet og det akademiske fellesskap.

Studenter som sitter og prater rundt et bord.

Foto: Jarli&Jordan/UiO

Om prosjektet

Prosjektet «SAMMEN» vil involvere studenter som aktive partnere i utprøving og videreutvikling av nye lærings- og vurderingsformer.

Lurer du på hva konkret vi gjør i prosjektet? Se til høyre (pc) eller nedenfor (mobil). 

Prosjektet gjennomføres i forbindelse med en overgripende revisjon og evaluering av masterundervisingen ved IMK. Instituttet vil i sin nye masterportefølje fra høsten 2022 utvikle og implementere studentaktive lærings- og vurderingsformer. En hovedtanke i denne prosessen er å involvere studenter i utviklingen og implementeringen av innholdet i disse programmene. 

Prosjektet skal følge og videreutvikle denne prosessen, ved å innføre, systematisere, analysere og dokumentere innovasjoner i undervisnings-, vurderings- og programdesign, i tett samarbeid med masterstudenter fra instituttet. 

Arbeidet har som siktemål å utvikle utdanningstilbud som studentene opplever relevant og meningsfullt, og hvor de utvikler kunnskap, ferdigheter og arbeidsformer med høy overføringsverdi til andre deler av samfunnet. 

Som pedagogisk faglitteratur innenfor høyere utdanning viser, er det gjennom studentaktive læringsformer, formative vurderingsformer og en generell opplevelse av eierskap til egen læring og studiehverdag, at prosjektets ønsker og verdier lar seg realisere – både fra studentenes og de ansattes side.

Mål

Studentmedvirkning: Cole og Arman er vitenskapelige assistenter på prosjektet. Anine, Sunna, Guri  er med i SAMMENs studentpanelet.
Studentmedvirkning. Fra venstre: Cole og Arman er vitenskapelige assistenter på prosjektet. Anine, Janvhi, Maren og Guri sitter i SAMMENs studentpanel.

Prosjektets hovedmålsetning er å aktivere og engasjere studentene i egen læring, gjennom å gi dem arenaer og verktøy for medvirkning og medbestemmelse i et gjensidig forpliktende samarbeid med faglærere og institutt.

Vi vil realisere målsetningen gjennom følgende delmål for prosjektet:

A)  Å styrke studentenes læring gjennom innovative læringsaktiviteter og ved studentenes involvering og medvirkning i forsknings- og arbeidslivsrelevant arbeid.

B) Å utvikle og innføre formative vurderingsformer som styrker dybdelæring og eierskap til egen læring; ved for eksempel å innføre hverandrevurdering og mappeeksamen i MA-emner der det er hensiktsmessig for læringsmål.

C) Å styrke studentdeltakelse i programdesign, samt videreutvikling og iverksettelse av studietilbud og undervisning på program og emnenivå. Dette oppnås ved å arbeide for mer reell studentmedvirkning i IMKs styringsorganer, og gjennom egne studentpanel som etableres for å involvere studentene i utforming og videreutvikling av programdesign og lærings- og evalueringsaktiviteter.

Samarbeid

LINK - Senter for læring og utdanning, UiO

Finansiering

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Varighet

2022-2024

Publisert 6. apr. 2022 14:34 - Sist endret 28. sep. 2022 09:10

Kontakt

Prosjektleder:

Kjetil Rødje