Innkalling til instituttstyremøte 10. juni 2014

Det innkalles med dette til instituttstyremøte tirsdag 10. juni kl. 12.15 – 15.00 i HW 536.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av dagsorden

Vedtaksforslag:
Dagsorden ble godkjent
 

V- SAK 2   Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokoll

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 31. mars 2014:
............... og ..............

Orienteringssaker

O-SAK 1   Protokoll fra instituttstyremøte 31.03.2014

Saksdokumenter: Protokoll fra instituttstyremøtet 31. mars 2014

 

O-SAK 2   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

 

O-SAK 3   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

 

O-SAK 4   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

 

 

Ordinære saker

D-SAK 1  Oppfølging av ikke faglig prioriterte områder ved ILN

Vedlegg:
Notat av 02.06.14 fra instituttleder

 

V-SAK 3  Regnskap 1. tertial med revidert prognose

Vedlegg:

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar regnskapet for 1. tertial 2014 for ILN med underliggende enheter.

 

V-SAK 4   Vidare forvaltning og  drift av samlingane knytte til leksikografi og namnegransking

 

Vedlegg:
Framleggsnotat av 03.06.10 frå instituttleiar

 

Framlegg til vedtak:
Instituttstyret vedtar at ILN ikkje skal ta ansvaret for vidare forvaltning og drift av samlingane knytte til leksikografi og namnegransking etter at det pågåande prosjektet Norsk Ordbok 2014 blir avslutta.

Instituttstyret gir instituttleiar fullmakt til å kontakte aktuelle eksterne institusjonar for å informere om at ILN ikkje lenger tar på seg ansvaret for forvaltning og drift av samlingane i leksikografi og namnegransking, og oppmode til at det blir funne ei hensiktsmessig løysing for desse samlingane.

Dersom dette ikkje skulle føre fram vil instituttet sørgje for at samlingane blir deponerte på ein forsvarleg måte i samsvar med statlege retningsliner og forskrifter.

 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 5   Innstilling til stipendiatstillinger knyttet til ScanGuilt-prosjektet

 

D-SAK 2   Eventuelt

 

Publisert 3. juni 2014 15:29 - Sist endret 3. juni 2014 15:54