Innkalling til instituttstyremøte 8. juni 2015

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 8. juni kl. 12.15 – 14.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner protokollen fra forrige møte 23. mars 2015.

V-SAK 3   Regnskap og prognose 1. tertial 2015

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-06-2015 fra instituttleder
Ledelsesvurdering ILN
Ledelsesvurdering Ibsen-senteret
Ledelsesvurdering MultiLing
Artsbasert rapport ILN
Artsbasert rapport Ibsen-senteret
Artsbasert rapport MultiLing

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar regnskapet for 1. tertial 2015 for ILN med underliggende enheter.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 4   Kommende utlysninger

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-06-2015 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekst  for universitetslektorstilling i Norsk som andrespråk (vikariat)
Forslag til utlysningstekst  for to universitetslektorstillinger i Norsk for internasjonale studenter (fast + vikariat)
Forslag til utlysningstekst  for to stipendiatstillinger i klinisk lingvistikk
Forslag til utlysningstekst  for to stipendiatstillinger i andrespråksskriving, norsk versjon
Forslag til utlysningstekst  for to stipendiatstillinger i andrespråksskriving, engelsk versjon

O-SAK 5   Kommende tilsettinger

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-06-2015 fra instituttleder

O-SAK 6   Orientering om oppfølging av instituttstyrevedtak av 10. juni 2014: Vidare forvaltning og drift av samlingane knytte til leksikografi og namnegransking

Muntlig orientering ved instituttleder

Vedlegg:
Brev fra UiO til Kulturdepartementet av 23. mars 2015

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Forespørsel om nytt samarbeidsprosjekt mellom Center for Scandinavian Studies ved Tbilisi statsuniversitet (TSU) og ILN, UiO

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-06-2015 fra instituttleder
Notat fra prosjektlederne av 01-06-2015

D-SAK 2   Eventuelt

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4 Innstilling postdoktor-stilling MultiFAM (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-06-2015 fra instituttleder
Innstilling
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjuguide
CV med publikasjonsliste fra de innstilte søkerne

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

V-SAK 5 Innstilling stipendiat-stilling MultiFAM (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-06-2015 fra instituttleder
Innstilling
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjuguide
CV fra de innstilte søkerne

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

 

Publisert 1. juni 2015 16:44 - Sist endret 4. juni 2015 08:43