Innkalling til instituttstyremøte 9. februar 2015

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 9. februar kl. 12.15 – 14.30 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner protokollen fra forrige møte 8. desember 2014.

Diskusjonssaker

D-SAK 1  Status for EDD og Tekstlab. etter fakultetstyrevedtak av 28-11-2014

Muntlig orientering

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 4  Kunngjøring av en postdoktorstilling på det nye NFR-finansierte MultiFam-prosjektet, med planlagt oppstart 1. august 2015

Vedlegg:
Forslag til ulysningstekst
Brev fra NFR av 19-12-2014
Skjema for anmodning om kunngjøring av stilling

Ordinære saker

V-SAK 3 Årsregnskap for ILN og underliggende sentre 2014

Vedlegg:
Framleggsnotat av 02-02-2015 fra instituttleder
Ledelsesvurdering ILN 3. tertial 2014
Tiltaksrapport ILN (ekskl. Senter for Ibsenstudier og MultiLing) basis desember 2014
Artsbasert rapport ILN (ekskl. Senter for Ibsenstudier og MultiLing) desember 2014
Prosjektrapport ILN og MultiLing (ekskl. Senter for Ibsen-studier) desember 2014
Tiltaksrapport MultiLing basis desember 2014
Artsbasert rapport MultiLing desember 2014
Tiltaksrapport Senter for Ibsenstudier basis desember 2014
Artsbasert rapport Senter for Ibsenstudier desember 2014
Prosjektrapport Senter for Ibsenstudier desember 2014

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar årsregnskapet for ILN og underliggende sentre for 2014.

V-SAK 4  Kunngjøring av en doktorgradsstipendiatstilling på det nye NFR-finansierte MultiFam-prosjektet, med planlagt oppstart 1. august 2015

Vedlegg:
Framleggsnotat av 02-02-2015 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekst
Brev fra NFR datert 19-12-2014

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til forslaget til utlysningstekst og lyser ut stillingen.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 5 Innstilling postdoktor-stilling på ScanGuilt-prosjektet (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 02-02-2015 fra instituttleder
Utlysningstekst
Søkerliste
CV fra de innstilte søkerne

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

V-SAK 6 Innstilling to doktorgradsstipendiat-stillinger i lingvistikk (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 02-02-2015 fra instituttleder
Utlysningstekst
Søkerliste
CV fra de innstilte søkerne

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komite, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D-SAK 2   Eventuelt

Publisert 2. feb. 2015 12:33