Protokoll fra instituttstyremøte 7. desember 2015

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Hans-Olav Enger, Sten-Olof Ullström (ikke til stede under behandling av V-sak 7)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Klaus Johan Myrvoll

Representant for det administrative og tekniske personalet: Laila Yvonne Henriksen

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig (ikke til stede under behandling av V-sak 7), Malene Bøyum (ikke til stede under behandling av V-sak 7), Joakim Tjøstheim (vara for Bøyum under behandling av V-sak 7), Andrea Myklebust Huus

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær og Nina Kulsrud, referent

Observatører:

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: May Maria Tollerud, studieleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Fredrik Eugen Christiansen, forskningsrådgiver (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Senterleder ved MultiLing Elizabeth Lanza (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Britt-Marie Forsudd (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Elise Kleivane (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Hans-Olav Enger hadde en merknad om at man ønsker saksdokumentene i tide.

Det ble meldt inn 1 sak under 'Eventuelt'.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjente protokollen fra forrige møte 26. oktober 2015.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering ved forskningsleder

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering ved undervisningsleder og studieleder

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering ved studentrepresentantene

O-SAK 4   Brukarrettleiing Norsk Ordbok 2014

Muntlig orientering ved instituttleder

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2015 fra instituttleder
Budsjettsøknad 2015 frå Norsk Ordbok
Brev frå ILN til Kulturdepartementet dagsett 30.09.15
Brev frå Kulturdepartementet til ILN dagsett 12.11.15
Skjermbrev frå styremedlem Oddrun Grøvik til instituttstyret dagsett 16.11.15
Brev frå ILN til Kulturdepartementet dagsett 01.12.15

Protokolltilførsel frå styremedlem Oddrun Grønvik til O-sak 6-4 Brukarrettleiing til Norsk Ordbok 2014:

I framleggsnotatet til denne saka dagsett 1.12.2015 står det:

"I budsjettsøknaden til Kulturdepartementet for 2015 søkte prosjektorganisasjonen Norsk Ordbok2014 om, og fekk, eit ekstra driftstilskot på 400.000,- til utarbeiding av ei brukarrettleiing til både den elektroniske og den trykte publikasjonen (sjå vedlegg).  Søknaden blei sendt inn utan føregåande orientering og drøfting med prosjekteigar."

Til siste setning sitert ovanfor er dette å merke: Brukarrettleiinga har vore tema sidan NO2014s årsplan for 2012. ILN har heile tida hatt fullt innsyn i saka, både gjennom at dei har oppnemnt styremedlem, deretter styreleiar, som representerer instituttet, og gjennom årsplanar, årsrapportar, referat frå styremøte og munnlege orienteringar. Budsjettsøknaden for 2015 vart innsendt i februar 2014.

NO 2014 vart styrt gjennom reglane for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet gjennom heile prosjektperioden, men UiOs kollegium bestemte i 2002 å gje prosjektstyret fullmaktene til bl.a. å søkja om statsstøtte. Det er desse fullmaktene, som UiOs øvste organ hadde plassert på styret, ILN trekte tilbake i desember 2014. Men då var budsjettsøknaden for 2015 sendt 10 månader tidlegare.

Ordinære saker

V-SAK 3 Årsplan ILN 2016-2018 (ekskl. MultiLing og Senter for Ibsen-studier)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 30-11-2015 fra instituttleder
Utkast til årsplan ILN for 2016-2018

Vedtak:
Instituttstyret vedtok den fremlagte årsplan – 2016-2018 for ILN med de endringer som framkom i møtet. Den endelige årsplanen ble slik: Årsplan for ILN 2016-2018

V-SAK 4 Budsjett ILN og Senter for Ibsen-studier (ekskl. MultiLing)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 01-12-2015 fra instituttleder

Vedtak:
Instituttstyret vedtok det fremlagte budsjett – 2016 for ILN og Senter for Ibsen-studier med følgende merknad fra Oddrun Grønvik:
Instituttledelsen skal legge inn en eller flere postdoktor-stillinger i budsjettet, og man kommer tilbake til saken på neste styremøte.

V-SAK 5 Budsjett MultiLing og årsplan MultiLing 2016-2018

Vedlegg:
Framleggsnotat av 30-11-2015 fra senterleder
Utkast til årsplan MultiLing for 2016-2018

Vedtak:
Instituttstyret vedtok den fremlagte årsplan – 2016-2018 for MultiLing
Instituttstyret vedtok det fremlagte budsjett – 2016 for MultiLing

V-SAK 6 Møtedatoer for instituttstyret 2016

Vedtak:
Instituttstyret vil ha følgende ordinære møter i 2016:
- mandag 8. februar
- mandag 14. mars
- mandag 30. mai
- mandag 5. september
- mandag 24. oktober
- mandag 5. desember

Diskusjonssaker

D-SAK 1   Organisering av UK-funksjonen

Vedlegg:
Framleggsnotat av 30-11-2015 fra instituttleder
UK-instruks 2011

D-SAK 2   Praksis med sorteringskomiteer

Vedlegg:
Framleggsnotat av 30-11-2015 fra instituttleder

Saker til behandling i lukket møte

Diskusjonssaker

D-SAK 3   Eventuelt (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Tilbakemelding fra fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger (TUV) på følgende tilsettingssak: En førsteamanuensis i nordisk litteratur med særskilt ansvar for barne- og ungdomslitteratur.

Ordinære saker

V-SAK 7 Innstilling - to stipendiatstillinger i skandinavisk språk i Amerika (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 30-11-2015 fra instituttleder
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
De innstiltes CV-er inkl. publikasjonslister
Komiteens innstilling, datert 10-11-2015

Vedtak:
Instituttstyret slutter seg til innstillingen fra komiteen, og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

Publisert 5. jan. 2016 11:11 - Sist endret 5. jan. 2016 11:11