Protokoll fra instituttstyremøte 5. desember 2016

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Jon Gunnar Jørgensen, Liv Andlem Harnæs (vara for Oddrun Grønvik)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Elise Kleivane (vara for Pernille Hansen)

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andrea Myklebust Huus, Joakim Tjøstheim

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Observatører:

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Øvrige: Sverre Stausland Johnsen (fratrådte før V-SAK 6)

Forfall: Hans-Olav Enger

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V-SAK 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:

 • Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V-SAK 2: Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:

Orienteringssaker

O-SAK 1: Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2: Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3: Nytt fra studentene ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 4: Utlysningstekst for ph.d.-stillinger ved ILN 2017

Vedlegg:

O-SAK 5: Utlysningstekst for ph.d.-stilling i lingvistikk finansiert av fakultetet gjennom faglige prioriteringer

Vedlegg:

Ordinære saker

V-SAK 3: Forslag til ekstern representant og ekstern vararepresentant til instituttstyret for perioden 2017-2020

Vedlegg:

Vedtak:

 • Instituttstyret innstiller Guro Sibeko som ekstern representant og Arne Martinus Lindstad som ekstern vararepresentant til instituttstyret ved ILN for perioden 2017-2020, og oversender saken til fakultetsstyret for oppnevning.

V-SAK 4: Revidert mandat for forskningskomiteen ved ILN

Vedlegg:

Vedtak:

 • Instituttstyret vedtar det reviderte mandatet for forskningskomiteen

V-SAK 5: Rullerende årsplan ILN 2017-2019 (ekskl. MultiLing og Senter for Ibsen-studier)

Vedlegg:

Vedtak:

V-SAK 6: Budsjett ILN og Senter for Ibsen-studier (ekskl. MultiLing)

Vedlegg:

Vedtak:

 • Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2016 for ILN og Senter for Ibsen-studier

V-SAK 7: Budsjett MultiLing

Vedlegg:

Vedtak:

 • Instituttstyret vedtar det fremlagte budsjett – 2017 for MultiLing

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 8: Innstilling til to stillinger som universitetslektor (SKO 1009) i Norsk for internasjonale studenter (Norint) ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:

 • Fremleggsnotat av 28.11.16 fra instituttleder
 • Utlysningstekst
 • Utvidet søkerliste
 • Forslag til innstilling av 05.10.16
 • Intervjuguide
 • CV for de innstilte kandidatene

V-SAK 9: Tilsetting av professor II til MultiLing ved kallelse

 • Fremleggsnotat av 18.11.16 fra senterleder på MultiLing
 • Nominasjonsnotat
 • CV for den nominerte kandidaten

V-SAK 10: Innstilling til en stilling som postdoktor (SKO1352) i flerspråklig afasi på Senter for flerspråklighet, Multiling

Vedlegg:

 • Fremleggsnotat av 25.10.16 fra instituttleder
 • Utlysningstekst
 • Utvidet søkerliste
 • Forslag til innstilling av 14.10.16
 • CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte kandidatene

Sak til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D-SAK 1: Eventuelt

På instituttstyremøtet 26.10.15, under D-SAK 4 b, ga instituttstyret tilslutning til et forslag om at styret

 • 1. "/.../før 28. februar 2016 tek opp til full drøfting den saka som instituttstyret vedtok 8. juni 2015 om «framdrift og avvikling av Norsk Ordbok 2014 [...] – med sikte på hva organisasjonen kan lære». På dette styremøtet skal det vera ein full gjennomgang av kostnadene ved avslutningsprosessen for Norsk Ordbok 2014 i perioden 2014–15 haldne opp mot budsjett og plan frå prosjektleiinga for same periode.

   

  2. På det same styremøtet skal instituttleiinga leggja fram for instituttstyret eit oversyn over dei samla økonomiske konsekvensane av vedtaket om å leggja ned språksamlingane 10. juni 2014.

Avtroppende styreleder orienterte om at en slik "full gjennomgang av kostnadene" ikke hadde vært mulig fordi regnskapet for flytteprosessen fortsatt ikke er klart, av flere grunner, også fordi noen mindre forhold vedrørende flyttingen ennå ikke har funnet sin løsning. Styreleder meddelte at han i stedet for en gjennomgang på mangelfullt og uavklart grunnlag valgte å orientere påtroppende styreleder om vedtaket, slik at denne kan følge opp saken med det nye instituttstyret i perioden som begynner med 2017.

 

Publisert 22. des. 2016 11:32 - Sist endret 22. des. 2016 11:43