Protokoll fra instituttstyremøte 24. oktober 2016

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Jon Gunnar Jørgensen, Liv Andlem Harnæs (vara for Hans-Olav Enger)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Pernille Hansen

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andrea Myklebust Huus, Joakim Tjøstheim

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Observatører:

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Fredrik Eugen Christiansen, forskningsrådgiver (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

 

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner protokollen fra forrige styremøte 19. september.

 

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 4   Intern fordeling av stipendiatstillinger ved Det humanistiske fakultet 2017

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 17.10.16 fra instituttleder
Brev av 28.09.16 om intern fordeling av stipendiatstillinger fra Forsknings- og administrasjonsseksjonen ved Det humanistiske fakultet

 

Ordinære saker

V-SAK 3    Oppnevning av nye valgstyremedlemmer ved ILN

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 17.10.16 fra instituttleder

Vedtak:
Instituttstyret oppnevner følgende representanter til valgstyret ved ILN for henholdsvis studentene og midlertidig vitenskapelig ansatte ved ILN:

- Stipendiat Kristina Leganger Iversen - midlertidig vitenskapelig ansatt (2016-2017)
- Danielle Louise Stephan - student (2016-2017) 

Valgstyret ved ILN 2016-2017 består av:

- Professor Helge Lødrup - fast vitenskapelig ansatt (2015-2017)
- Universitetslektor Kate Vivi Rasch - fast vitenskapelig ansatt (2015-2017)
- Stipendiat Kristina Leganger Iversen - midlertidig vitenskapelig ansatt (2016-2017)
- Konsulent Christine Bergh-Smith - teknisk/administrativt ansatt (2015-2017)
- Danielle Louise Stephan - student (2016-2017)

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4    Innstilling til førsteamanuensisstilling (SKO 1011) ved Senter for Ibsen-studier - en fast og en midlertidig stilling 

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 17.10.16  fra instituttleder

Forslag til innstilling av 14.10.16 fra intervjukomiteen
Sakkyndig vurdering

Intervjuguide
Utvidet søkerliste
Søknader, CV og prosjektbeskrivelse for innstilte søkerne

Kunngjøringstekst

 

V-SAK 5    Tilsetting i 2 stillinger som ph.d.-stipendiat på prosjektet "Data-Mining the Digital Bookshelf" ved Senter for Ibsen-studier

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 17.10.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste

Forslag til innstilling av 17.10.16 
Søknad, CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte kandidatene

 

V-SAK 6    Innstilling til en stilling som ph.d.-stipendiat (SKO 1017) ved Senter for Ibsen-studier, finansiert av fakultetet gjennom faglige prioriteringer

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 17.10.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Forslag til innstilling av 05.10.16

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte kandidatene

 

V-SAK 7    Innstilling til stillinger som hhv. postdoktor og ph.d.-stipendiat ved Senter for flerspråklighet, Multiling

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 14.10.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Forslag til innstilling av 07.10.16

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte kandidatene

 

V-SAK 8    Innstilling til to stillinger, en stilling som ph.d.-stipendiat og en stilling som postdoktor ved Senter for flerspråklighet, Multiling

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 14.10.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Forslag til innstilling av 14.10.16

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte kandidatene

 

V-SAK 9    Innstilling til stilling som postdoktor i lingvistikk ved ILN, finansiert av fakultetet gjennom faglige prioriteringer

Fremleggsnotat av 17.10.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Intervjuguide

Utvidet søkerliste
Forslag til innstilling av 17.10.16

CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte kandidatene

 

Sak til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D- SAK 1   Økonomisk ramme for ILN 2017

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 17.10.16 fra instituttleder

 

D- SAK 2   Eventuelt

Det var ingen saker under 'Eventuelt'.

 

 

 

Publisert 22. nov. 2016 14:37