Protokoll fra instituttstyremøte 19. september 2016

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Oddrun Grønvik, Jon Gunnar Jørgensen

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Elise Kleivane (vara for Pernille Hansen)

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andrea Myklebust Huus, Michael Sverre Horn Zaar (vara for Joakim Tjøstheim)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Observatører:

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Fredrik Eugen Christiansen, forskningsrådgiver (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

 

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner protokollen fra forrige møte 30. mai.

 

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

 

Ordinære saker

V-SAK 3    Utlysning av en doktorgradsstipendiatstilling på NFR-prosjektet Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 09.09.16 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekst (norsk / engelsk)
 
Vedtak:
Instituttstyret godkjenner det fremlagte forslaget til utlysningstekst for stipendiatstilling på prosjektet "Variation and Change in the Scandinavian Verb Phrase"

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4    Innstilling til stilling som instituttleder for perioden 2017-2020 ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:
Framleggsnotat av 09.09.16 fra instituttleder
Forslag til innstilling av 09.09.16 fra intervjukomiteen
Intervjuguide
Utvidet søkerliste
Søknader, refleksjonsnotater og CV for alle søkerne
Kunngjøringstekst

 

V-SAK 5    Innstilling til fire stillinger som ph.d.-stipendiat ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:
Framleggsnotat av 08.09.16 fra instituttleder
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Forslag til innstilling av 08.09.16 med vedlegg
CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte kandidatene

 

V-SAK 6    Innstilling til tre stillinger som postdoktor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:
Framleggsnotat av 08.09.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Forslag til innstilling av 05.09.16 med vedlegg
CV og prosjektbeskrivelse for de innstilte kandidaten

 

Sak til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D- SAK 1   Eventuelt

Det var ingen saker til behandling under "Eventuelt"

Publisert 27. sep. 2016 11:18 - Sist endret 18. nov. 2016 11:40