Protokoll fra instituttstyremøte 30. mai 2016

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Hans-Olav Enger, Jon Gunnar Jørgensen (vara for Oddrun Grønvik), Liv Andlem Harnæs (vara for Sten-Olof Ullström)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Pernille Hansen

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Andrea Huus (vara for Malene Bøyum)

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

 

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner
 protokollen fra forrige møte 18. april.

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3    Innstilling til førsteamanuensisstilling i flerspråklighet ved Senter for flerspråklighet - MultiLing - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Vedlegg:
Framleggsnotat av 22.05.16  fra instituttleder

Kunngjøring og utvidet søkerliste
Intervjukomiteens innstilling
Sakkyndig komites rapport
Merknader til sakkyndigkomiteens rapport
Sorteringskomites rapport
CV og publikasjonsliste for de 3 øverst innstilte
Intervjuskjema
Referanseskjema

Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslaget til innstilling og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting

 

V-SAK 4    Innstilling til stilling som senterleder ved Senter for Ibsen-studier

Vedlegg:
Framleggsnotat av 23.05.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Forslag til innstilling fra innstillingskomiteen

Utvidet søkerliste
Søknader og
Curriculum Vitae for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslaget til innstilling og innstiller på at innstilte nummer 1 tilbys stilling som senterleder i ett år med mulighet til forlengelse i ytterligere tre år når det er avklart hvordan de videre betingelsene for senteret blir.

 

V-SAK 5    Innstilling til stilling som postdoktor ved Senter for flerspråklighet - MultiLing

Vedlegg:
Framleggsnotat av 19.05.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Forslag til innstilling fra intervjukomiteen

Søknader, prosjektbeskrivelser og Curriculum Vitae for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslaget til innstilling og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting

 

V-SAK 6    Innstilling til stilling som ph.d.-stipendiat eller postdoktor ved Senter for flerspråklighet - MultiLing

Vedlegg:
Framleggsnotat av 19.05.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Forslag til innstilling fra intervjukomiteen

Søknader, prosjektbeskrivelser og Curriculum Vitae for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslaget til innstilling og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting

 

Sak til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D- SAK 1   Eventuelt

Det var ingen saker til behandling under "Eventuelt"

Publisert 17. juni 2016 12:18