Protokoll fra instituttstyremøte 8. februar 2016

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet:  Hans-Olav Enger, Sten-Olof Ullström, Jon Gunnar Jørgensen (vara for Oddrun Grønvik)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Pernille Hansen

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Malene Bøyum

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Observatører:

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Fredrik Eugen Christiansen, forskningsrådgiver (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

 

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjente innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjente protokollen fra forrige møte 7. desember 2015.
 

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering ved forskningsleder

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering ved undervisningsleder

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering ved studentrepresentantene

O-SAK 4   Prosess ny instituttleder 2017-2020

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 01.02.16 fra instituttleder
Administrasjons- og styringsreglement for Institutt for lingvistiske og nordiske studier

O-SAK 5   Viktige saker til behandling i instituttstyret våren 2016

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 01.02.16 fra instituttleder
 

Ordinære saker

V-SAK 3 Utlysning av inntil 4 ph.d.-stillinger (3 år)  og inntil 3 postdoktorstillinger (3 år) ved ILN

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 01.12.16 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekster for inntil 4 ph.d.-stillinger og 3 postdoktorstillinger ved ILN (bokmål)
Forslag til utlysningstekster for inntil 4 ph.d.-stillinger og 3 postdoktorstillinger ved ILN (engelsk)

Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslaget til utlysningstekster for inntil  4 ph.d.-stillinger og inntil 3 postdoktorstillinger ved ILN og oversender dem til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om kunngjøring.

V-SAK 4 Utlysning av en postdoktorstilling (3 år) i klinisk lingvistikk på NFR-prosjektet Language and Communication in Multilingual Speakers with Dementia in Norway (Dementiaprosjektet) ved Senter for flerspråklighet 

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 01.02.16 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslaget til utlysningstekst og oversender det til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om kunngjøring.

V-SAK 5 Utlysning av en postdoktor / ph.d.-stilling (3 år) på  NFR-prosjektet Language and Communication in Multilingual Speakers With Dementia in Norway (Dementiaprosjektet) ved Senter for flerspråklighet

Vedlegg:
Forslag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslaget til utlysningstekst og oversender det til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om kunngjøring.

V-SAK 6 Utlysning av to ph.d.-stillinger (3 år) på NFR-prosjektet Data Mining the Digital Bookshelf ved Senter for Ibsen-studier

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 01.02.16 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret vedtar utlysningsteksten.

V-SAK 7 Utlysning av en postdoktorstilling (2 år) på NFR-prosjektet Data Mining the Digital Bookshelf ved Senter for Ibsen-studier

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 01.02.16 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekst

Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslaget til utlysningstekst og oversender det til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om kunngjøring.

V-SAK 8 Årsmelding 2015 for MultiLing Senter for flerspråklighet (SFF)

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 31.01.16 fra senterleder
Sisteutkast til MultiLing Annual Report 2013 – Center for MultiLingualism in Society across the Lifespan, 31. januar, 2016
Sentre for fremragende forskning, krav og retningslinjer, Norges Forskningsråd, 28. februar 2011

Vedtak:
Instituttstyret vedtar årsmelding 2015 for MultiLing Senter for flerspråklighet (SFF).

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 9 Kallelse til 2 professor II stillinger ved Senter for flerspråklighet (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Begrunnelse for kallelse av kandidat 1 som professor II til tema 1
Begrunnelse for kallelse av kandidat 2 som professor II til tema 3
CV og publikasjonsliste for de to foreslåtte professor II
Tildelingsbrev fra UiO, datert 28.10.2015
MultiLings søknad om status som verdensledende miljø, datert 20.05.2015

Vedtak:
Instituttstyret vedtar kallelse av de to foreslåtte kandidatene til professor II ved MultiLing, og oversender kallelsen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting

V-SAK 10 Innstilling til stilling som universitetslektor i Norsk for internasjonale studenter (NORINT)

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 27.01.16 fra instituttleder
Innstilling
CV, søknad, pedagogisk utviklingsarbeid og publikasjonsliste for den innstilte
Kunngjøring og utvidet søkerliste

Vedtak:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra innstillingskomiteen og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting

V-SAK 11 Innstilling til 2 stillinger som ph.d.-stipendiat (3 år) i klinisk lingvistikk

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 01.02.16 fra instituttleder
Innstilling
CV og søknader for de innstilte
Kunngjøring og utvidet søkerliste

Vedtak:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komités og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

V-SAK 12 Innstilling til 2 stillinger som ph.d.-stipendiat (3 år) i andrespråksskriving

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 01.02.16 fra instituttleder
Innstilling
CV og søknader for de innstilte
Kunngjøring og utvidet søkerliste

Vedtak:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komités og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

V-SAK 13 Innstilling til en stilling som ph.d.-stipendiat (3 år) på prosjektet After Honor

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 01.02.16 fra instituttleder
Innstilling
CV og søknader for de innstilte
Kunngjøring og utvidet søkerliste

Vedtak:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komités og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

V-SAK 14 Innstilling til en stilling som ph.d.-stipendiat (3 år) i norrøn filologi

Vedlegg:
Fremleggsnotat av 01.02.16 fra instituttleder
Innstilling
CV og søknader for de innstilte
Kunngjøring og utvidet søkerliste

Vedtak:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra sakkyndig komités og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

Sak til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D- SAK 1   Eventuelt

Det var ingen saker til behandling under «Eventuelt».

Publisert 22. feb. 2016 10:25 - Sist endret 22. feb. 2016 10:25