Protokoll fra instituttstyremøte 18. april 2016

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet: Oddrun Grønvik, Liv Andlem Harnæs (vara for Hans-Olav Enger), Bård Sandvei (vara for Sten-Olof Ullström)

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Pernille Hansen

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Malene Bøyum

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Observatører:

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra instituttledelsen: Toril Opsahl, forskningsleder (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Fredrik Eugen Christiansen, forskningsrådgiver (fratrådte før saker behandlet i lukket møte)

 

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner
 protokollen fra forrige møte 14. mars.

 

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 4   Senter for Ibsen-studier - vurdering av øremerket finansiering

Vedlegg:
Framleggsnotat O-SAK 4 i fakultetsstyremøtet 15.04.16 

 

Ordinære saker

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 3    Innstilling til stilling som førsteamanuensis i muntlig kommunikasjon

Vedlegg:
Framleggsnotat av 12.04.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Forslag til innstilling fra intervjukomiteen

Sakkyndig rapport
Utvidet søkerliste
Søknader og Curriculum Vitae for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret vedtar innstillingen og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

 

V-SAK 4    Innstilling til stilling som førsteamanuensis i norrøn filologi

Vedlegg:
Framleggsnotat av 12.04.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Forslag til innstilling fra intervjukomiteen

Sakkyndig rapport
Utvidet søkerliste
Søknader og
Curriculum Vitae for de innstilte

Opprinnelig vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar innstillingen og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

Oddrun Grønvik fremmet følgende vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar innstillingen med den endring at søkeren som er rangert som nummer en rangeres som nummer tre og den søkeren som er rangert som nummer tre rangeres som nummer en.

Det ble først stemt over Grønviks vedtaksforslag. Vedtaksforslaget falt med to stemmer (Grønvik og Sandvei) mot syv stemmer (Sveen, Harnæs, Hansen, Forsudd, Dannevig, Bøyum og Løvold)

Det ble deretter stemt over opprinnelig vedtaksforslag:  Vedtakslaget ble vedtatt med syv stemmer (Sveen, Harnæs, Hansen, Forsudd, Dannevig, Bøyum og Løvold)  mot to stemmer (Grønvik, Sandvei)

Vedtak:
Instituttstyret vedtar innstillingen og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

 

V-SAK 5    Innstilling til stilling som ph.d.-stipendiat i klarspråksforskning

Vedlegg:
Framleggsnotat av 12.04.16  fra instituttleder
Utlysningstekst
Forslag til innstilling fra intervjukomiteen

Søknader, prosjektbeskrivelser og Curriculum Vitae for de innstilte

Vedtak:
Instituttstyret vedtar innstillingen og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

 

V-SAK 6    Medlem til innstillingskomiteen for stilling som ny instituttleder

Vedtak:
Instituttstyret oppnevner Åshild Næss som medlem (vitenskapelig ansatt) til innstillingskomiteen for stilling som ny instituttleder.

 

Sak til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D- SAK 1   Eventuelt

Det var ingen saker til behandling under "Eventuelt"

Publisert 26. apr. 2016 09:04 - Sist endret 31. mai 2016 09:29