Protokoll fra instituttstyremøte 14. mars 2016

Til stede:

Instituttleder: Andreas Sveen

Representanter for det faste vitenskapelige personalet:  Hans-Olav Enger, Sten-Olof Ullström, Oddrun Grønvik

Representant for det midlertidige vitenskapelige personalet: Pernille Hansen

Representant for det administrative og tekniske personalet: Britt-Marie Forsudd

Representanter for studentene: Andre Nilsson Dannevig, Malene Bøyum

Ekstern representant: Hans Petter Løvold

Fra administrasjonen: Jan Halvor Undlien, sekretær

Observatører:

Fra instituttledelsen: Ingebjørg Tonne, undervisningsleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: Fredrik Eugen Christiansen, forskningsrådgiver (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Fra administrasjonen: May Maria Tollerud, studieleder (fratrådte før sak behandlet i lukket møte)

Sverre Stausland Johnsen (fratrådte møtet før behandling av V-SAK 4)

 

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtak:
Instituttstyret godkjenner
 protokollen fra forrige møte 8. februar 2016.

 

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 4   Om bruk av studenter i undervisningen

Muntlig orientering

Vedlegg:
Framleggsnotat om Kvalitetsoffensiv på grunnemner og bruk av studentassistenter (Fra instituttstyremøtet 26.10.15, D-sak 1)

 

Ordinære saker

V-SAK 3 Beramming av ekstraordinært instituttstyremøte

Vedtak:
Det kalles inn til ekstraordinært styremøte 18. april 2016

V-SAK 4 Studiekvalitetsrapport 2015 for ILN

Vedlegg:
Framleggsnotat av 07.03.16 fra instituttleder

Utkast til Studiekvalitetsrapport 2015 for ILN

Vedtak:
Instituttstyret vedtar den framlagte studiekvalitetsrapporten, med de endringene som kom frem på møtet.
Vedtatt studiekvalitetsrapport for ILN 2015.

 

V-SAK 5 Utlysning av en  ph.d.-stilling (3 år) ved Senter for Ibsen-studier

Vedlegg:
Framleggsnotat av 07.03.16 fra instituttleder
Forslag til utlysningstekst på norsk og engelsk

Vedtak:
Instituttstyret vedtar forslaget til utlysningstekst og oversender det til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om kunngjøring.

V-SAK 6 Årsregnskap for ILN og underliggende sentre 2015

Vedlegg:
Framleggsnotat av 07.03.15 fra instituttleder
Ledelsesvurdering ILN 3. tertial 2015
Ledelsesvurdering MultiLing 3. tertial 2015
Ledelsesvurdering Senter for Ibsen-studier 3. tertial 2015
Tiltaksrapport ILN (ekskl. Senter for Ibsenstudier og MultiLing) basis desember 2015
Artsbasert rapport ILN (ekskl. Senter for Ibsenstudier og MultiLing) desember 2015
Tiltaksrapport MultiLing basis desember 2015
Artsbasert rapport MultiLing desember 2015
Tiltaksrapport Senter for Ibsenstudier basis desember 2015
Artsbasert rapport Senter for Ibsenstudier desember 2015

 

Vedtak:
Instituttstyret vedtar årsregnskapet for ILN og underliggende sentre for 2015.

 

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 7 Kallelse til 1 professor II stilling ved Senter for flerspråklighet (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 29.02.16
Begrunnelse for kallelse av kandidat som professor II til tema 2

CV og publikasjonsliste

Vedtak:
Instituttstyret vedtar kallelse av den foreslåtte kandidaten til professor II ved MultiLing, og oversender kallelsen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting

 

Sak til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker

D- SAK 1   Eventuelt

Det var ingen saker til behandling under «Eventuelt».

Publisert 4. apr. 2016 14:07