English version of this page

Forskergrupper ved instituttet

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. 

Forskergruppen English Language and Corpus Linguistics Research (ELC) er et forum for å presentere og diskutere temaer relatert til korpuslingvistikk og forskning på engelsk språk mer generelt. 

Vi undersøker diakrone og synkrone dimensjoner ved flerspråklighet under Habsburg-monarkiet i Sentraleuropa, og hvordan dette kan knyttes til hverdagslige erfaringer, oppfatninger og kulturelle uttrykk for flerspråklighet blant diaspora samfunn fra Sentraleuropa som nå bor i Skandinavia.

Strømledninger og to menn i heisekran. Foto.

Hvordan kan litteratur, kunst og filosofi utforske og skape rammer for fellesskap?

Tre reinsdyr på en snødekt vidde

Forskinga og rettleiinga i syntaks, semantikk og pragmatikk skal få kraft og retning av arbeidet i denne gruppa.

Frodige trær ved siden av Georg Sverdrups hus, en person sitter på et gjerde i midten av bildet. Foto.

Hvordan overføres minner mellom kulturer, og hvordan får kulturelle minner betydning for vår identitet?

En side i en gammel bok, med kalligrafi og tegninger.

Denne tverrfaglige forskergruppen består av en rekke forskere som arbeider med tekster fra tidligmoderne tid, bredt definert som århundrene mellom 1300 og 1700.

Bildet kan inneholde: vinter, snø, turisme, tre, frysing.

Denne forskningsgruppen består av forskere som arbeider med litteratur, språkvitenskap, område- og kulturstudier og som er interessert i migrasjon, reelle og metaforiske grenser, og hvordan disse fenomenene former den individuelle og kollektive identiteten til de involverte personene.

"Tidseksperimenter: Litterære, estetiske og sosiale forsøk på å tenke og leve tid" er en tverrfaglig forskningsgruppe som undersøker interaksjonen mellom litteratur, kunst, temporalitet og den sosiale verden. Vi søker å forstå hvilken betydning ulike tidsbegreper og tidsspraksiser har i estetiske erfaringer og i hverdagslivet.