Forskningsgrupper ved instituttet

Bokhistorie er et tverrfaglig forskningsfelt. Vi arbeider med spørsmål knyttet til litteraturens historisitet og materialitet, empirisk så vel som teoretisk. Forskningsinteressen retter seg mot litteraturen som kulturuttrykk og begrenser seg ikke til skjønnlitteraturen alene. Som felt overlapper bokhistorien i praksis ofte med litteratursosiologi, tekstkritikk, kultur- og resepsjonshistorie.

Forskergruppen English Language and Corpus Linguistics Research (ELC) er et forum for å presentere og diskutere temaer relatert til korpuslingvistikk og forskning på engelsk språk mer generelt. 

Vi undersøker diakrone og synkrone dimensjoner ved flerspråklighet under Habsburg-monarkiet i Sentraleuropa, og hvordan dette kan knyttes til hverdagslige erfaringer, oppfatninger og kulturelle uttrykk for flerspråklighet blant diaspora samfunn fra Sentraleuropa som nå bor i Skandinavia.

En side i en gammel bok, med kalligrafi og tegninger.

Denne tverrfaglige forskergruppen består av en rekke forskere som arbeider med tekster fra tidligmoderne tid, bredt definert som århundrene mellom 1300 og 1700.

Denne forskningsgruppen består av forskere som arbeider med litteratur, språkvitenskap, område- og kulturstudier og som er interessert i migrasjon, reelle og metaforiske grenser, og hvordan disse fenomenene former den individuelle og kollektive identiteten til de involverte personene.

Forskergruppen for teoretisk lingvistikk består av forskere innen fagfeltet fra flere forskjellige institutter ved HF. Flere forsker fra ILOS deltar.