Anne Golden

Professor
Bilde av Anne Golden
Telefon +4722854291
Mobiltelefon +4790939590
Rom HW 413
Brukernavn
Besøksadresse ILN Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Inst. lingvistiske og nordiske studier Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Anne Golden er professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo og temaleder for tema 1 på Center for Multilingualism in Society across the Lifespan (MultiLing) - et senter for fremragende forskning i Norges forskningsråds SFF-program. Fra 2011 er hun medredaktør av det nordiske tidsskriftet NORDAND og har tidligere vært medredaktør av tidsskriftet NOA. Hun har vært professor II og leder for NFR- prosjektet ASKeladden ved Universitetet i Bergen.

Mine forskningsinteresser omfatter ulike sider ved litterasitet på et andrespråk (særlig relatert til ordforråd), transferstudier og identitetsstudier i narrativer -  i tillegg til norsk grammatikk i en andrespråksperspektiv og jeg har publisert bøker og artikler innenfor disse temaene. Avhandlingen for dr.philos graden handlet om minoritetselevers forståelse av metaforiske uttrykk som forekom i lærebøker i samfunnsfag.

Faglige kompetanseområder

 • Andrespråkslæring og - undervisning
 • Andrespråksteorier
 • Ordforrådsforskning generelt og i andrespråket spesielt
 • Metaforforståelse generelt og i andrespråket spesielt
 • Metafor i diskurs
 • Litterasitet i et andrespråksperspektiv
 • Lærebokspråk
 • Norsk grammatikk i et andrespråksperspektiv
 • Andrespråkskorpus
 • Transferstudier
 • Narrativer som forskningsverktøy

Planlagte og påbegynte forskningsprosjekter

Avsluttede forskningsprosjekter

 • Language, Culture and Identity in Migrant Narratives (NFR-prosjekt, FriHum - sammen med Elizabeth Lanza ILN, Ingeborg Kongslien ILN og Saphinaz Naguib IKOS, alle Universitetet i Oslo)
 • ASKeladden - morsmålstransfer i norsk innlærerspråk (NFR-prosjekt, FriHum - sammen med Kari Tenfjord, LLE, Universitetet i Bergen)
Emneord: Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring, Litterasitet, Narrativer, Ordforråd, Metaforer, Grammatikk, Lærebokspråk, Transfer, Andrespråkskorpus, Kreolstudier, Flerspråklighet

Publikasjoner

Golden, Anne; Jarvis, Scott & Tenfjord, Kari (ed.) (2017). Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus.. Multilingual Matters.  ISBN 978-1-78309-876-7.  280 s.

Golden, Anne (2005): Å gripe poenget. Forståelse av metaforiske uttrykk fra lærebøker i samfunnskunnskap hos minoritetselever i ungdomsskolen. [Grabing the point. Comprehension of metaphorical Expressions in schoolbooks by linguistic minority students in lower secondary School.] Appendix.

 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2022). Griper polske studenter poenget på norsk? Forståelse av metaforiske uttrykk blant norskstuderende i Polen. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. ISSN 0809-9227.
 • Lanza, Elizabeth & Golden, Anne (2022). Wielding space and time in migrant narratives: Personal and professional identities in discourse . I Lane, Pia; Kjelsvik, Bjørghild & Myhr, Annika Bøstein (Red.), Negotiating Identities in Nordic Migrant Narratives: Crossing Borders and Telling Lives. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-89108-4.
 • Golden, Anne (2021). The relationship between topic and metaphor in second-language learners’ essays. Metaphor and the Social World. ISSN 2210-4070. 11(2), s. 261–278. doi: 10.1075/msw.00018.gol. Fulltekst i vitenarkiv
 • De Fina, Anna; Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2021). Narrative, Identities, and Experiences in Discourse Practices of Migrants. I Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (Red.), Spaces of Multilingualism. Routledge. ISSN 9781003125839. doi: 10.4324/9781003125839-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2021). When Errors Are Corrected. I Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders & Zhang, Lawrence (Red.), Crossing Borders, Writing Texts, Being Evaluated: Cultural and Disciplinary Norms in Academic Writing. Multilingual Matters. ISSN 9781788928557. s. 18–37.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2021). Crossing Borders. I Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders & Zhang, Lawrence (Red.), Crossing Borders, Writing Texts, Being Evaluated: Cultural and Disciplinary Norms in Academic Writing. Multilingual Matters. ISSN 9781788928557. s. 1–17.
 • Ahlgren, Katrin; Golden, Anne & Magnusson, Ulrika (2021). Metaphor in education: A multilingual and Scandinavian perspective. Metaphor and the Social World. ISSN 2210-4070. 11(2), s. 196–211. doi: 10.1075/msw.00015.ahl. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne; Jensen, Bård Uri & Szymanska, Oliwia (2021). Multiple choice tests in studies of metaphor comprehension among learners of Norwegian. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 37(1-2/2021), s. 107–132. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2021). Mashi – this language was in my ears: Metaphors of ‘language’ in language autobiographies narrated by Congolese migrants in Norway. Metaphor and the Social World. ISSN 2210-4070. 11(2), s. 329–351. doi: 10.1075/msw.00021.gol. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne; Steien, Guri Bordal & Tonne, Ingebjørg (2021). Narrativ metode i andrespråksforskning. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 37(1-2), s. 133–155. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne (2021). Voksne innlæreres leksikalske profil. I Monsen, Marte & Pájaro, Verónica (Red.), Andrespråkslæring hos voksne : Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202687373. s. 68–89.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2020). «Kanskje for høgt utdanna europearar på spor 3»: lærerkommentarer fra en spørreundersøkelse om "Det felles europeiske rammeverket". NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 36(2), s. 101–127. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2020). “One, two, many = one too many?” Conceptualizations of mother tongue. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 135–157. doi: 10.5617/osla.8494. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2019). Læreroppfatninger om Det felles europeiske rammeverket – en nettbasert spørreundersøkelse. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. s. 41–64. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2019). Language Learning and Literacy: The Multilingual Subject in Narratives of Older Immigrant Refugee Women. I Bagga-Gupta, Sangeeta; Golden, Anne; Holm, Lars; Laursen, Helle Pia & Pitkanen-huhta, Anne (Red.), Reconceptualizing Connections between Language, Literacy and Learning. Springer Nature. ISSN 978-3-030-26993-7. s. 253–276. doi: 10.1007/978-3-030-26994-4_13.
 • Bagga-Gupta, Sangeeta; Laursen, Helle Pia & Golden, Anne (2019). Bridging Language, Literacy and Learning. I Bagga-Gupta, Sangeeta; Golden, Anne; Holm, Lars; Laursen, Helle Pia & Pitkanen-huhta, Anne (Red.), Reconceptualizing Connections between Language, Literacy and Learning. Springer Nature. ISSN 978-3-030-26993-7. s. 15–32. doi: 10.1007/978-3-030-26994-4_2.
 • Golden, Anne & Magnusson, Ulrika (2019). Nyere forskningsresultater på andrespråksskriving i Norge og Sverige med særlig vekt på andrespråkselevers skriving i skolefagene. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 13(1), s. 1–23. doi: 10.5617/adno.6475. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne (2018). Utvikling av ordforrådet på et andrespråk. I Gujord, Ann-Kristin Helland & Randen, Gunhild Tveit (Red.), Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202584702. s. 190–213.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). Snakke med ved? Snakke med maskin? Voksne flyktningers narrativer om norskopplæring. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(3), s. 1–24. doi: 10.5617/adno.5916. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2018). A1, A2, B1 ... - "den nye tellemåten" på språklæringsfeltet. I Danbolt, Anne Marit Vesteraas; Alstad, Gunhild Tomter & Randen, Gunhild Tveit (Red.), Litterasitet og flerspråklighet: Muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2350-3. s. 237–260.
 • Golden, Anne (2017). Emotions Negotiated in L2 Texts: A Corpus Study of Written Production by Adult Learners on a Norwegian Test. I Golden, Anne; Jarvis, Scott & Tenfjord, Kari (Red.), Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus.. Multilingual Matters. ISSN 978-1-78309-876-7. s. 188–230. doi: 10.21832/9781783098774-010.
 • Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders & Tenfjord, Kari (2017). Evaluation of Texts in Tests, or: Where is the Dog Buried? I Golden, Anne; Jarvis, Scott & Tenfjord, Kari (Red.), Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus.. Multilingual Matters. ISSN 978-1-78309-876-7. s. 231–271. doi: 10.21832/9781783098774-011.
 • Golden, Anne (2017). Ord i Nord. Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden. I Sköldberg, Emma; Andréasson, Maia; Eryd, Henrietta Adamsson; Lindahl, Filippa; Lindström, Sven; Prentice, Julia & Sandberg, Malin (Red.), Svenskans beskrivning. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten Göteborg 11–13 maj 2016. Institutionen för svenska språket. ISSN 978-91-87850-64-6. s. 1–17.
 • Golden, Anne (2015). ASK-korpuset gjør andrespråksforskningen enda morsommere. Men hva gjør voksne innlærere med verbet gjøre i ASK? NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. [31](1/2), s. 77–120.
 • Golden, Anne & Monsen, Marte (2015). Vurdering av tekster skrevet til norskprøvene for voksne. I Golden, Anne & Selj, Elisabeth (Red.), Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-48966-3. s. 201–216.

Se alle arbeider i Cristin

 • Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders & Zhang, Lawrence (2021). Crossing Borders, Writing Texts, Being Evaluated: Cultural and Disciplinary Norms in Academic Writing. Multilingual Matters. ISBN 9781788928557. 183 s.
 • Bagga-Gupta, Sangeeta; Golden, Anne; Holm, Lars; Laursen, Helle Pia & Pitkanen-huhta, Anne (2019). Reconceptualizing Connections between Language, Literacy and Learning. Springer Nature. ISBN 978-3-030-26993-7. 286 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2022). Throwing lights on L2-learners and metaphors An extended study on Polish students’ comprehension of frequent metaphorical expressions in Norwegian.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2022). L2-metaforiske uttrykk i flomlyset. Polske studenters håndtering av metaforer i norsk.
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Golden, Anne (2022). Imitasjon av andrespråkspreget norsk.
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Golden, Anne (2022). Eksotiserende norsk med utenlandsk preg - Arnardos språk i manesjen.
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Golden, Anne (2022). Eksotiserende norsk med utenlandsk preg - Arnardos språk i manesjen.
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2021). Orddanning i Amerika-norsk i Coon Valley, Westby og Blair anno 2010 .
 • Golden, Anne & Lanza, Elizabeth (2021). Metaphors in migrant narratives.
 • De Korne, Haley & Golden, Anne (2021). Attitudes towards language-internal variation among Norwegian as an additional language teachers.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2021). Today we spend more time on reading texts together’. The fifth grade team reflects on subject literacy teaching. .
 • De Fina, Anna; Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2021). Narrative, Identities and Experience in Discourse Practices of Migrants.
 • Garbacz, Piotr; Golden, Anne; Opsahl, Toril; Solarek-Gliniewicz, Magdalena; Svennevig, Jan & Szymanska, Oliwia [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hva hemmer og fremmer kommunikasjon mellom nordmenn og polakker? Utrop - Norges første flerkulturelle avis.
 • Szymanska, Oliwia & Golden, Anne (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? A study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions from two conceptual metaphors. .
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2020). Limited by stereotypes? Learning Norwegian as a Pole.
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2020). Do Polish students grasp the point in Norwegian? An extended study on students’ comprehension of everyday metaphorical expressions. Revisited.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2020). Metaphors of language by Creole and French speakers in Reunion Island .
 • Bagga-Gupta, Sangeeta; Golden, Anne; Holm, Lars; Laursen, Helle Pia & Pitkänen-Huhta, Anne (2019). Preface. Educational Linguistics (EDUL). ISSN 1572-0292. 39, s. v–vi.
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2019). Troll i ord. Arbeid med ordforråd og ordoppbygging i skolen. .
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Blir polske norskstudenter vippet av pinnen av norske metaforer. En studie av polske studenters forståelse av norske hverdagslige metaforiske uttrykk.
 • Golden, Anne (2019). Voksne akademikere og språklæring.
 • Golden, Anne (2019). Forskere skeptisk til Sanners språkkrav. [Avis]. Khrono.
 • Golden, Anne (2019). Når andrespråket er norsk og innlæreren er student.
 • Golden, Anne & Szymanska, Oliwia (2019). Hverdagslivets metaforer.
 • Golden, Anne; Nøklestad, Anders & Johansson, Sofie (2019). The vocabulary of the Nordic heritage speakers in the US. An attempt of categorization.
 • Golden, Anne & Monsen, Marte (2019). Picture prompts in writing exams: assets or restraints.
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2019). Word Magic. Working with Words and Word Construction in School. .
 • Golden, Anne & Opsahl, Toril (2019). Den minoritetsspråklege situasjonen i Noreg i eit andrespråksperspektiv. Mål og makt. ISSN 0332-7744. 172(3), s. 42–45.
 • Opsahl, Toril & Golden, Anne (2019). Second-language communication in workplace settings – the case of Polish migrants in Norway.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2019). "I Kongo er vi sånn flerspråklige". Fixity and fluidity in linguistic biographies narrated by Congolese migrants in Norway.
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril; Tonne, Ingebjørg; van der Walt, Christa & Xeketwana, Simthembile (2019). Panel 5: Multilingualism: Learning, Globalization, Social Justice – Focus on Education and Research .
 • Tonne, Ingebjørg & Golden, Anne (2018). Lesesatsning for lærere i Osloskolen: mulige suksesskriterier.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). A la rue, à l'école et entre amis. L'usage du créole dans le passé et à présent présenté dans des récits autobiographiques des Guadeloupéens de la génération 68.
 • Golden, Anne; Jensen, Bård Uri; Kulbrandstad, Lars Anders & Tenfjord, Kari (2018). Lange tekster, lange setninger og lange ord – en suksessoppskrift for språkprøver?
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). Talerfokuserte tilnærminger i andrespråksforskningen.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2018). Evaluation of L2 texts when errors have been corrected: What borders are left?
 • Golden, Anne (2018). Crossing borders, writing texts, being evaluated. Students with text norms from the East and South writing in the West and North.
 • Golden, Anne; Kulbrandstad, Lars Anders & Tenfjord, Kari (2018). På spor av en tapt hund – Om samarbeid, dyr og andrespråksskriving .
 • Golden, Anne (2018). Verb – den viktigste og morsomste ordklassen? .
 • Golden, Anne (2018). Tekstproduksjon og tekstvurdering i norsk som andrespråk.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). «C’est un blasphème de parler le créole.» Metaphors of Creole by speakers from Reunion Island .
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2018). "Jeg som har studert lingvistikk, måtte gå i klasse med analfabeter". Narrativer fra norskopplæring.
 • Golden, Anne & Tonne, Ingebjørg (2018). Ordmanøvrering i Oslo-skolen.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2018). "Jeg ville overlevd i jungelen hvis jeg traff en norsk misjonær" Aktørskap og humor i samtaler om norsklæring.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2018). Conceptualization of Language Learning in the CEFR.
 • Golden, Anne (2017). Family matters: Conversations with mothers - as learners and as teachers .
 • Golden, Anne (2017). Ord som lukker - ord som åpner Ord, uttrykk og begreper i undervisningen.
 • Golden, Anne (2017). Andrespråket og andrespråksinnlæreren – refleksjoner med utgangspunkt i forskning.
 • Tenfjord, Kari; Jarvis, Scott & Golden, Anne (2017). Introduction. I Golden, Anne; Jarvis, Scott & Tenfjord, Kari (Red.), Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning: Findings and Insights from a Learner Corpus.. Multilingual Matters. ISSN 978-1-78309-876-7. s. 1–11.
 • Golden, Anne (2017). Andrespråkslæring i et livsløpsperspektiv: Utfordringer og gleder.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2017). “My mother tongue that I do not speak anymore is Tchokwe" Multilingual Congolese migrants in Norway about changes in their linguistic competence.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2017). Text length and evaluation of text quality.
 • Golden, Anne (2017). Om metaforer og følelsesuttrykk i norsk og mulig transfer fra polsk til norsk.
 • Golden, Anne (2017). Andrespråkslæring og deltagelse i samfunnet i et livsløpsperspektiv.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2017). Snakke med maskin? Snakke med ved? Kongolesiske flyktningers erfaringer med norskopplæring.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2017). Flerspråklige elever møter skolefagenes tekster. En forskningsoppsummering.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lise Iversen (2016). Ordförråd och begrepp inom alla ämnen.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2016). Femteklassinger lærer om edderkopper.
 • Kulbrandstad, Lise Iversen & Golden, Anne (2016). Femteklasseteamet reflekterer over skolens tekstmangfold i lys av andrespråkselevenes utfordringer.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2016). Narratives from a post-diglossic society: Attitudes and conceptualizations about language at Reunion Island.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2016). Témoignages de la diglossie réunionnaise en transition : une analyse narrative de données PFC.
 • Golden, Anne & Steien, Guri Bordal (2016). Métaphores de langue chez les locuteurs de créole et de français à l’île de la Réunion .
 • Kulbrandstad, Lars Anders & Golden, Anne (2016). Vurdering av teksten eller vurdering av språket? En analyse av innlæreres tekster som er skrevet til Språkprøven.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2016). "Jeg vil helst snakkes norsk på norsk". Flerspråklige kongoleseres narrativer om det å lære norsk.
 • Golden, Anne (2016). Learning and literacy: empowerment as rehabilitation among older immigrant women. .
 • Golden, Anne (2016). Ord i Nord. Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden, med vekt på Sverige og Norge.
 • Golden, Anne (2016). Forskning på ordforråd, ordbruk og ordlæring i et andrespråksperspektiv i Norden, med vekt på Sverige og Norge.
 • Golden, Anne (2016). Multilingual students’ identity constructions in classrooms.
 • Golden, Anne (2016). Encounter with texts in 5th grade. Transitions in Education.
 • Golden, Anne & Kulbrandstad, Lars Anders (2016). Content, text structure and style in the evaluation of a language test.
 • Steien, Guri Bordal & Golden, Anne (2016). Språk og språkinnlæring i ulike livsfaser og på ulike steder. Kongolesiske migranter i Norge forteller.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 27. aug. 2021 20:29