Innkalling til instituttstyremøte 20. oktober 2014

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 20. oktober kl. 12.15 – 14.00 i HW 536.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner protokollen fra forrige møte 8. september 2014.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

O-SAK 4  Ferdigstilling av Norsk Ordbok, band 12

Vedlegg:

O-SAK 5   Finansiering av fakultetets fellestjenester

Vedlegg:

Ordinære saker

V-SAK 3 Regnskap 2. tertial

Vedlegg:

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2. tertial 2014 for MultiLing, Senter for Ibsen-studier og ILN (ekskl. MultiLing og Senter for Ibsen-studier).

.

V-SAK 4  Oppfølgingsplaner for instituttets fagområder

Vedlegg:

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar forslag til oppfølgingsplan for ILNs fagområder 2014-2018, med de endringer man blir enige om i møtet. Instituttstyret oversender forslaget til dekanatet for videre behandling.

Diskusjonssaker

D-SAK 1 Mulige temaer og tidspunkt for styreseminar

D-SAK 2 Budsjett og årsplan

Vedlegg:

D-SAK 3   Eventuelt

 

Publisert 13. okt. 2014 17:09 - Sist endret 27. okt. 2014 10:22