Innkalling til instituttstyremøte 7. september 2015

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 7. september kl. 12.15 – 14.00 i møterom 536 Henrik Wergelands hus.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner protokollen fra forrige møte 8. juni 2015.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

Diskusjonssaker

D-SAK 1   Eventuelt

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 3 Innstilling førsteamanuensis-stilling i nordisk språkvitenskap (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:
Framleggsnotat av 31-08-2015 fra stedfortreder for instituttleder Andreas Sveen
Intervjukomiteens innstilling
Sakkyndig komités rapport
Merknad fra søker til sakkyndig komités rapport
Sorteringskomités rapport med vedlegg
Merknad fra søker til sorteringskomités rapport
Utlysningstekst
Utvidet søkerliste
Intervjuguide
CV med publikasjonsliste fra de innstilte søkerne

Vedtaksforslag:
Instituttstyret vedtar innstillingen fra intervjukomiteen, og oversender innstillingen til fakultetets tilsettingsutvalg for vedtak om tilsetting.

 

Publisert 31. aug. 2015 15:47 - Sist endret 2. sep. 2015 10:36