Innkalling til instituttstyremøte 26. oktober 2015

Det innkalles med dette til instituttstyremøte mandag 26. oktober kl. 12.15 – 16.00 i HW 210.

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara.

Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker

V- SAK 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

V- SAK 2   Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner protokollen fra forrige møte 7. september 2015.

Orienteringssaker

O-SAK 1   Nytt fra forskningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 2   Nytt fra undervisningen ved ILN

Muntlig orientering

O-SAK 3   Nytt fra studentene

Muntlig orientering

Ordinære saker

V-SAK 3   Oppnevning av nytt valgstyre ved ILN

Vedlegg:

Vedtaksforslag:
Instituttstyret oppnevner følgende valgstyre for ILN:
- Professor Helge Lødrup - fast vitenskapelig ansatt (2015-2017)
- Universitetslektor Kate Vivi Rasch - fast vitenskapelig ansatt (2015-2017)
- Stipendiat Kristina Leganger Iversen - midlertidig vitenskapelig ansatt (2015-2017)
- Konsulent Christine Bergh-Smith - teknisk/administrativt ansatt (2015-2017)
- Danielle Louise Stephan - student (høst 2015 - vår 2016)

Orienteringssaker

O-SAK 4   Informasjon om plikter for instituttstyrerepresentanter

Vedlegg:

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker

V-SAK 4   Innstilling 2 førsteamanuensis-stillinger i allmenn lingvistikk (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:

 • Framleggsnotat av 19-10-2015 fra instituttleder
 • Utlysningstekst
 • Utvidet søkerliste
 • CV med publikasjonsliste fra de innstilte søkerne
 • Sorteringskomités rapport
 • Sakkyndig komités rapport med addendum
 • Merknader fra søkere til sorterings- og sakkyndigkomités rapporter
 • Svar på Kommunaldepartementets brev om fortrinnsrett
 • Intervjuguide
 • Innstilling

V-SAK 5   Innstilling 2 førsteamanuensis-stillinger i nordisk litteratur (UNNTATT OFFENTLIGHET IHT § 25)

Vedlegg:

 • Framleggsnotat av 19-10-2015 fra instituttleder
 • Utlysningstekst
 • Utvidet søkerliste
 • CV med publikasjonsliste fra de innstilte søkerne
 • Sorteringskomités to rapporter
 • Sakkyndig komités to rapporter
 • Merknader fra søkere til sorterings- og sakkyndigkomités rapporter
 • Kommentarer til merknader fra søkere til sorterings- og sakkyndigkomités rapporter
 • Intervjuguide
 • Innstilling

Saker til behandling i åpent møte

V-SAK 6   Utlysning av senterlederstilling ved Senter for Ibsen-studier

Vedlegg:

Vedtaksforslag:
Instituttstyret slutter seg til forslaget til utlysningstekst og oversender den til fakultetets tilsettingsutvalg for vitenskapelige stillinger for godkjenning.

V-SAK 7   Regnskap 2. tertial 2015

Vedlegg:

Vedtaksforslag:
Instituttstyret godkjenner regnskapet for 2. tertial 2015 for MultiLing, Senter for Ibsen-studier og ILN (ekskl. MultiLing og Senter for Ibsen-studier).

Diskusjonssaker

D-SAK 1   Kvalitetsoffensiv på grunnemner og bruk av studentassistenter

Vedlegg:

D-SAK 2   Organisering av instituttets UK-funksjon

Vedlegg:

D-SAK 3   Budsjett og årsplan 2016-2018

Vedlegg:

D-SAK 4   Eventuelt

 

 

Publisert 19. okt. 2015 17:15 - Sist endret 29. okt. 2015 10:53