Seks nye instituttledere på plass ved Det humanistiske fakultet

Se hva de nye lederne planlegger.

De seks nye instituttlederne på HF fra 2021

Dette er de nye instituttlederne (øverst fra venstre): Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy (ILN), Zafer Özgen (IMV), Jón Viðar Sigurðsson (IAKH), Tor Egil Førland (IFIKK), Christine Meklenborg Nilsen (ILOS) og Rune Svarverud (IKOS). Foto: UiO og UiS

De nye instituttlederne begynte 1. januar. Av de seks jobbet fem allerede på HF og én kom fra stilling utenfor UiO. Fire har utdannelsen sin ved UiO, og én kommer fra tilsvarende stilling ved et annet institutt på HF.

Ved Institutt for medier og kommunikasjon fortsetter Eiri Elvestad som instituttleder.

De nye instituttlederne svarer på tre spørsmål:

  1. Hva var det som gjorde at du ville bli instituttleder?
  2. Hva tar du med deg fra din bakgrunn inn i stillingen?
  3. Hva gleder du deg mest til å ta fatt på?

Jón Viðar Sigurðsson, Institutt for konservering, arkeologi og historie (IAKH)

Jon Vidar Sigurdsson, professor i historie og instituttleder IAKH, UiO
Jón Viðar Sigurðsson er professor i historie, med utdannelse fra Háskóli Íslands og Universitetet i Bergen. Førsteamanuensis ved IAKH i 1995, professor siden 2006 og leder for Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder i perioden 2002-2004.

1. Jeg ble oppfordret av kollegaer til å søke jobben, og synes denne utfordringen var spennende. Jeg synes også at vi «utlendinger», det vil si ikke norske, danske eller svenske, er underrepresenterte i administrative verv ved UiO.

I løpet av året som gikk avrundet jeg to store forskningsprosjekter, så det passet godt å begynne på noe nytt nå.

2. Jeg har brukbar oversikt over instituttet og de utfordringer som venter. Jeg liker å omgås mange og kommer til å bruke tid, særlig i starten, på å bli kjent med folk.

En særskilt utfordring på IAKH er at vi er lokalisert på tre forskjellige steder, så kommunikasjonen blir ikke så naturlig som om vi befant oss i samme bygg.

3. Mange spennende oppgaver venter, både når det gjelder undervisning og forskning. Vi har mange dyktige og motiverte ansatte som jeg ser fram til å samarbeide med for å utvikle IAKH videre.

Sigurðssons lederteam:

Tor Egil Førland, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK)

Tor Egil Førland, professor i historie og instituttleder ved IFIKK, UiO
Tor Egil Førland er professor i historie. Han er utdannet cand.philol. ved UiO i 1986, ble dr.philos. samme sted i 1991 og professor i 2001. Førland var instituttleder ved IAKH i perioden 2013-2020.

1. Hvem kan motstå kombinasjonen av på den ene siden masse kjempeflinke forskere (tre ERC-prosjekter og tre NFR/FRIPRO-prosjekter bare det siste året), et dynamisk læringsmiljø (nye studietilbud som Honours-programmet, bachelorprogrammet i Filosofi, politikk, økonomi og den nye studieretningen Kuratering, kritikk og modernismens kulturarv på master i kunsthistorie) – og på den andre siden en utfordrende økonomisk situasjon?

2. Seksten års erfaring som studiedekan, undervisningsleder og instituttleder har gitt meg erfaring, nettverk og systemforståelse. Jeg kan lede møter; jeg kan lese budsjetter; jeg kan løse konflikter. Dessuten kan jeg forske og undervise. Selv om jeg ikke skal gjøre verken det ene eller det andre som instituttleder på IFIKK, kan det være nyttig å vite hvordan man gjør det.

3. Å bli kjent med instituttet og alle som jobber der! Og å følge lanseringen av den nye, spennende exphilboka med nytt pensum i UiOs viktigste emne.

Førlands lederteam:

Rune Svarverud, Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Rune Svarverud, professor i Kina-studier og instituttleder ved IKOS, UiO
Rune Svarverud avla doktorgraden i Kina-studier ved UiO i 1996. Siden 2006 har Svarverud vært professor i samme fag. Svarverud har også jobbet som ingeniør og som ungdomsskolelærer. 

1. IKOS er en fantastisk arbeidsplass med mange dyktige kollegaer, stipendiater, forskere og studenter samt en veldig god administrasjon. Jeg er ydmyk overfor oppgaven å lede denne organisasjonen, men tror samtidig jeg har noe å bidra med i form av erfaring, fartstid og et genuint ønske om å gjøre IKOS til en enda bedre arbeidsplass.

2. Jeg er godt kjent med rollen som professor i ett av instituttets fagområder og har kjent IKOS gjennom mange år. Jeg har også sittet i råd og utvalg på flere nivåer og kjenner mange sider av universitetets virksomhet godt. Jeg har tatt UiOs forskningslederkurs og har også vært faggruppeansvarlig for faggruppen Kina-Korea ved instituttet de siste årene.

3.  Jeg er opptatt av å lede i team og jeg har fått med meg det beste lederteamet jeg kunne drømme om. Det første Ane Ohrvik, Jacob Høigilt og jeg, sammen med de administrative lederne på IKOS, skal ta fatt på er å etablere gode kommunikasjons- og møteformer mellom ledelsen og de ansatte.

Vi skal diskutere oss frem til gode strategier for de neste fire årene og vi skal finne den beste måten å balansere de ressursene vi har, både de økonomiske og de menneskelige.

Svarveruds lederteam:

  • Forskningsleder: Jacob Høigilt, professor i Midtøstenstudier

  • Undervisningsleder: Ane Ohrvik, førsteamanuensis i kulturhistorie og museologi
  • PhD-leder: Helge Jordheim, professor i kulturhistorie og museologi

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN)

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy, professor i nordisk litteratur og instituttleder ved ILN, UiO
Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy er professor i nordisk litteratur. Hun er cand.philol. fra UiO i 2003, og avla doktorgraden samme sted i 2015. Bjorvand Bjørkøy har vært forskningsleder ved ILN i 2019–2020. 

1. Jeg har vært ved ILN i ulike roller de siste tjue årene, så jeg kjenner ILN godt, og det er et viktig institutt som jeg vil vel. Da jeg ble oppfordret til å søke instituttlederjobben, ga det et godt utgangspunkt at jeg allerede var involvert i ledelsen som forskningsleder. I staben og i den nye ledelsen har jeg med meg gode partnere. Det føles litt vanskelig å legge undervisning og forskning til side i fire år, men mitt engasjement for faglig utvikling er en viktig motor for jobben med å styrke og utvikle ILNs mangfold de neste fire årene.

2. Jeg har vært student, vitenskapelig assistent, teknisk-administrativt ansatt, stipendiat, gjennomføringsstipendiat, midlertidig førstelektor, førsteamanuensis, professor og forskningsleder ved fakultetet.

Jeg var midlertidig ansatt i tretten år før jeg fikk fast stilling, og vet derfor hvordan det er å jobbe med kontrakt for en måned eller to, og hvilken innsats som må til for å kanskje få en privilegert fast stilling. Den bakgrunnen gir et godt utgangspunkt for å forstå mange av ILNs ansatte.

Dessuten er jeg gammel hestejente, så jeg er godt vant med å være både omsorgsfull og tydelig.

3. Jeg gleder meg til å samarbeide med staben og den nye ledelsen om å planlegge for en ny periode, og ikke minst til å bli enda bedre kjent med alle. Nå ser jeg særlig frem til å arbeide for hvordan ILN kan være en essensiell aktør i samfunnet, ikke minst gjennom lektorprogrammet. Ledervervet gir anledning til å lære mer, legge til rette for faglige muligheter og knytte nye kontakter som ILN kan nyte godt av, og det ser jeg frem til.

Bjorvand Bjørkøys lederteam:

Christine Meklenborg Nilsen, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS)

Christine Meklenborg Nilsen, professor i fransk språk og instituttleder ved ILOS, UiO
Christine Meklenborg Nilsen er professor i fransk språk. Hun har jobbet ved instituttet siden det ble opprettet i 2005, som stipendiat, postdoc, prosjektleder og som fast ansatt fra 2016. Hun har også jobbet som journalist og vært leder for Norsk studentunion.

1. Å ville bli instituttleder var noe som vokste frem over tid. De senere årene har jeg vært veldig interessert i hva som skjer på ILOS, både faglig og politisk, og jeg har kommet med mange forslag og ideer i uformelle sammenhenger. Å bli instituttleder er en mulighet til å gjøre noe, ikke bare snakke om det.

2. Jeg vet hvor morsomt det er å se en forskningsidé utvikle seg, og hvor givende det er å møte studentene. Men jeg vet også hvor ensom man kan være som stipendiat, hvor tøft det kan være å være midlertidig ansatt, og hvor vanskelig det kan være å håndtere tidsklemma mellom forskning og undervisning.

Samtidig vet jeg hvor fantastisk viktig det er med gode kollegaer både i mot- og medbakke. Jeg er heldig som har mange av dem!

I mange år jobbet jeg som journalist, blant annet i Dagsavisen. Kombinert med erfaring fra styrearbeid på institutt, fakultet og i Universitetsrådet, gjør det at jeg kjenner godt til både (utdannings)politikk og journalistikk, noe som blir nyttig i denne stillingen.

3. Jeg gleder meg aller mest til å bli enda bedre kjent med alle kollegaene på ILOS. Jeg ser frem til å lytte til hva de enkelte tenker om sin hverdag og hvordan vi sammen kan gjøre ILOS enda bedre. Jeg er klar over at ILOS er et stort og svært sammensatt institutt, med ulike fagmiljøer og tradisjoner. Derfor er det viktig for meg å lytte til fagmiljøene og ta dem med inn i prosessene.

Jeg ser også frem til å jobbe sammen med de andre i lederteamet. Vi har ulike bakgrunner og utfyller hverandre godt.

Meklenborg Nilsens lederteam:

Zafer Özgen, Institutt for musikkvitenskap (IMV)

Zafer Özgen, professor i musikkvitenskap og instituttleder IMV
Zafer Özgen er professor i musikkvitenskap. Han har vært instituttleder ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger og Musikkonservatoriet, Universitetet i Tromsø. Han har utdanning fra USA, Norge, England og Tyrkia, og avla doktorgrad i musikkvitenskap ved The Graduate Center, City University of New York i 2009.

1. IMV har et godt renommé internasjonalt, med et stort spenn i den faglige aktiviteten både innenfor musikkvitenskap og på tvers av fag. Det er spennende å kunne bidra i den videre utviklingen, med fokus på samspillet mellom forskning og utdanning, og med utgangspunkt i forventningene i vår sektor.

2. Jeg er selv en fagperson med tverrfaglig bakgrunn fra industridesign, filosofi, utøvende musikk og musikkvitenskap. Derfor betrakter jeg den faglige bredden ved IMV som meget inspirerende. Mulighetene som ligger i dette mangfoldet har allerede gitt gode resultater, og jeg er opptatt av å styrke satsingene.

Tidligere instituttlederstillinger har gitt meg erfaring med å lede tverrfaglige miljøer. Ellers har jeg lang erfaring fra utvikling og gjennomføring av internasjonale forsknings- og utdanningsprosjekter.

3. Selv om man må gjøre prioriteringer, mener jeg vi trenger en helhetlig tilnærming når vi planlegger aktiviteter og utvikler strategien videre. 

Utvikling av eksternt finansierte forsknings- og utdanningsprosjekter på tvers av faggrenser har allerede en solid plass på IMV. Sammenhengen mellom forskning og utdanning er viktig, og vi kan utvikle sterkere koblinger til kulturlivet/samfunnet.

Ikke minst trenger vi et godt arbeidsmiljø som preges av gjensidig respekt og samarbeidsvilje slik at vi inspirerer hverandre i vårt arbeid.

Özgens lederteam:

  • Forskningsleder: Yngvar Kjus, førsteamanuensis i musikk og nye medier
  • Undervisningsleder: Åshild Watne, dosent i musikkvitenskap

Det norske institutt i Roma får ny leder i vår

Kristin Bliksrud Aavitsland tiltrer 1. mai som ny instituttleder ved Det norske institutt i Roma. Bliksrud Aavitsland er professor i middelalderkultur og kirkehistorie ved MF vitenskapelig høyskole hvor hun har vært siden 2014.

Publisert 7. jan. 2021 12:08 - Sist endret 16. apr. 2021 13:29